https://szczesliwemacierzynstwo.pl

Statut

STATUT FUNDACJI SZCZĘŚLIWE MACIERZYŃSTWO

Tekst jednolity z dnia 30 maja 2005r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Szczęśliwe Macierzyństwo z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa w tym Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tekst jednolity: Dz. U. 1991r. Nr 46 poz. 203) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003 Nr 96 poz. 873) oraz mniejszego Statutu w interesie publicznym jednostek i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może podejmować działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi, jak również czynić starania o prowadzenie działalności przewidzianej w Statucie poza granicami kraju.

§6

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych przez Radę Fundacji. Pieczęć może zawierać znak Fundacji.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celami Fundacji są:

1) ochrona i promocja zdrowia

a) ochrona zdrowia społeczeństwa w szczególności kobiet i noworodka,

b) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

c) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia higieny i oświaty sanitarnej wśród populacji, zwłaszcza rejonów zaniedbanych gospodarczo.

2) pomoc społeczna

a) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi chorobami, oczekującym na drogie zabiegi medyczne lub zaopatrzenie w skomplikowany sprzęt medyczny.

b) niesienie pomocy osobom biednym, poszkodowanym przez wypadki losowe, katastrofy i klęski żywiołowe

3) działalność charytatywna

a) wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu,

b) udzielanie pomocy instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym,

4) pomoc instytucjom medycznym

a) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,

b) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

§9

Dla realizacjiwskazanych celów Fundacja może:

1) organizować i prowadzić akcje prozdrowotne w szerokim zakresie profilaktycznym,

2) organizować i prowadzić diagnostykę chorób kobiet i noworodka poprzez dotarcie z odpowiednim sprzętem do potrzebujących, szczególnie z okolic zaniedbanych i ubogich.

3) organizować i prowadzić czynną opiekę w wieku dojrzewania,

4) organizować i wspierać finansowo działalność leczniczą pierwszego rzutu,

5) organizować i udzielać specjalistycznej pomocy lekarskiej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

6) organizować i promować nowoczesne terapie zwiększające szanse na wyleczenie,

7) współpracować z jednostkami krwiodawstwa, dla propagowania akcji honorowego krwiodawstwa,

8) organizować i wspierać finansowo akcje zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali, poradni i ośrodków specjalistycznych,

9) organizować i prowadzić szkolenia, konferencje i seminaria poświęcone ochronie zdrowia i promocji nowatorskich metod leczenia,

10) prowadzić działalność profilaktyczno-leczniczą przez tworzone zakłady opieki zdrowotnej,

11) wspierać finansowo realizację indywidualnych projektów, wynalazków i innych przedsięwzięć związanych z celami fundacji,

12) prowadzić akcje szkoleniowe i informacyjne,

13) organizować imprezy o charakterze charytatywnym, obejmujące działalność aukcyjną na rzecz fundacji,

14) współpracować z innymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi,

15) prowadzić działalność propagującą działalność wspieraną przez fundację, w tym działalność wydawniczą związaną z promocją wiedzy na tematy związane z celami fundacji,

16) finansować lub współfinansować działalność zbieżną z celami fundacji, zabiegać o środki finansowe na rzecz tej działalności,

17) wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami fundacji , lub, gdy deklarują one wsparcie dla propagowania idei fundacji,

18) prowadzić działalność gospodarczą.

§10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Działalność pożytku publicznego Fundacji może być podzielona na dwa rodzaje według kryterium odpłatności za usługi. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które fundacja nie pobiera wynagrodzenia. Działalność odpłatna może być świadczenia publicznie bez pobierania wynagrodzenia, gdy zaistnieje taka potrzeba, a środki Fundacji mu na to pozwolą, decydują o tym Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Zarządu.

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

/ 85.14.F/ bezpłatna konsultacja lekarska ginekologiczno-położnicza: badania USG, KPG: porada pielęgniarska związana z higieną, odżywianiem w okresie ciąży.

3. Statutowa działalność Fundacji, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Fundacji, przy uwzględnieniu pokrycia kosztów funkcjonowania Fundacji jako części składowej działalności.

4.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. /22./ Działalność wydawnicza, poligrafie i reprodukcja zapisanych nośników informacji

2. /22.1/ działalność wydawnicza

3. /22.11.Z/ wydawanie książek

4. /22.12.Z/ wydawanie gazet

5. /22.13.Z/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

6. /22.14.Z/ wydawanie nagrań dźwiękowych

7. /22.15.Z/ działalność wydawnicza pozostała

8. /22.2/ działalność poligraficzna

9. /22.21.Z/ drukowanie gazet

10. /22.22.Z/ działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

11. /22.23.Z/ introligatorstwo

12. /22.24.Z/ działalność usługowa związana z przygotowaniem druku

13. /22.25.Z/ działalność graficzna pomocnicza

14. /22.31.Z/ reprodukcja nagrań dźwiękowych

15. /22.32.Z/ reprodukcja nagrań wideo

16. /22.33.Z/ reprodukcja komputerowych nośników informacji

17. /70.1/ obsługa nieruchomości na własny rachunek

18. /70.11.Z/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

19. /70.12.Z/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

20. /70.20.Z/ wynajem nieruchomości na własny rachunek

21. /72.10.Z/ doradztwo w zakresiesprzętu komputerowego

22. /72.2./ działalność w zakresie oprogramowania

23. /72.30.Z/ przetwarzanie danych

24. /72.40.Z/ działalność związana z bazami danych

25. /85.11.Z/ szpitalnictwo

26. /85.12.Z/ praktyka lekarska

27. /85.14.A/ działalność fizjoterapeutyczna

28. /85.14.C/ działalność pielęgniarek i położnych

29. /85.14.D/ działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

30. skreślony dnia 31 marca 2005r.

31. /85.31.A/ całodobowa opieka wychowacza dla dzieci i młodzieży

32. /85.31.B/ pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem

33. /85.32.A/ żłobki

34. /85.32.B/ poradnie psychologiczno -pedagogiczne

35. /85.32.C/ pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

36. /92.11.Z/ produkcja filmów i nagrań wideo

37. /92.12.Z/ rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

38. /92.13.Z/ projekcja filmów

39. /92.31.E/ działalnośćgalerii i salonów wystawienniczych

40. /92.31.F/ działalność domów i ośrodków kultury

41. /92.51./ działalność bibliotek i archiwów

42. /92.51.A/ działalność bibliotek publicznych

43. /92.51.B/ działalność bibliotek innych niż publiczne

44. /92.51.c/ działalność archiwów

5. Jednakże ilekroć dla prowadzenia powyżej określonej działalności gospodarczej wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie działalności w określonym zakresie jest możliwe po uzyskaniu koncesji,zezwolenia lub licencji.

Rozdział III

Organy Fundacji

§11

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

2. Kadencja Rady Fundacji jest stała.

3. Członek Rady Fundacji nie będący fundatorem może być odwołany ze składu Rady Fundacji uchwałą Rady wyłącznie na podstawie stwierdzenia niezdolności do pracy przez właściwą komisję lekarską oraz/lub prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkostwo ustaje na skutek śmierci. Każdy członek Rady Fundacji może bez podania przyczyn zrezygnować z popełnionych funkcji w składzie Rady oraz z członkostwa. Rezygnację składa się pisemnie lub osobiście ustnie do protokołu z posiedzenia Rady, z tym, że w razie złożenia rezygnacji do protokołu osoba składająca rezygnację w ten sposób winna jest protokół podpisać.

4. Radę Fundacji tworzą nie może być jednocześnie członkiem jej Zarządu.

5. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem jej Zarządu.

6. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu popełnienia funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535):

8. Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków osobę piastującą funkcję Przewodniczącego Rady może wybrać Sekretarza Rady, Wiceprzewodniczących Rady z oznaczeniem szczegółowo sprawowanych funkcji w Radzie. W przypadku nie wybrania osoby na funkcję Sekretarza Rady, jego kompetencje przysługują Przewodniczącemu Rady.

9. Rada jest organem o uprawnieniach decyzyjnych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorujących. Rada wykonuje swoje kompetencje decyzyjne poprzez Zarząd Fundacji.

10. Pracą Rady Fundacji kieruje i reprezentuje ją wobec Zarządu Fundacji jej Przewodniczący.

11. Przewodniczący Rady Fundacji jest upoważniony do żądania złożenia przez Prezesa Zarządu Fundacji pisemnych wyjaśnień podjęcia decyzji rozstrzygającej równowagę głosów na posiedzeniu Zarządu Fundacji w przypadku złożenia zdania odrębnego przez innego z członków Zarządu Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek udostępnienia wszystkim zainteresowanym pisemnych wyjaśnień Prezesa Zarządu Fundacji. Odmowa złożenia pisemnych wyjaśnień w zaistniałym przypadku ma skutek złożenia przez Prezesa Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji.

12. Sekretarz Rady Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami rady, w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń i przechowywanie oryginalnych tekstów uchwał i sporządzenie z nich odpisów. W tym celu Sekretarz rady fundacji prowadzi zbiór uchwał i protokołów z posiedzeń Rady fundacji.

13. Sekretarz Rady Fundacji sprawuje nadzór i kontrolę prawidłowości prowadzenia zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń. Zarząd Fundacji jest zobowiązany dostosować sposób prowadzenia i przechowywania zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji do zaleceń Sekretarza Rady Fundacji.

14. Rada pracuje na posiedzeniach , które są przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady, gdy go zabraknie lub zaistnieje niemożność zwołania przez niego posiedzenia inicjatywę przejmuje najstarszy wiekiem członek Rady.

15. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji , lub przedstawiciel Zarządu Fundacji wyznaczony przez Prezesa Zarządu Fundacji, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę Fundacji.

16. Rada Fundacji podejmuje uchwały we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji, które nie zostały przekazane mocą zapisów mniejszego statutu lub wcześniej podjętej uchwały Rady jako kompetencje Zarządu Fundacji. Rada Fundacji może zmienić te uchwały Rady. Rada Fundacji nie może zmienić tych kompetencji Zarządu Fundacji, które zostały przyznane na mocy zapisów niniejszego statutu. W przypadku zmiany treści statutu w części przypadającej na kompetencje Zarządu , winna ona być wprowadzona do statutu w taki sposób, aby na skutek dokonanej zmiany brzmienia treści statutu, jej usunięcia lub dodania nowej nie nastąpiło uszczuplenie kompetencji Zarządu Fundacji.

17. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykła większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu. Dla prawomocności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Prezesa Rady lub Sekretarza Rady.

18. Oryginał uchwały Rady Fundacji zostaje podpisany przez Przewodniczącego i/lub Sekretarza Rady i dołączony wraz z protokołem z posiedzenia Rady do zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Fundacji.

19. Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie członków Zarządu Fundacji , że wskazaniem pełnionych funkcji, oraz odwoływanie Zarządu Fundacji, w przypadku, gdy Rada Fundacji nie wskaże członkom Zarządu pełnionych funkcji wybierają oni ze swojego grona Prezesa Zarządu Fundacji, który wskazuje Radzie Fundacji do akceptacji kandydatów spośród członków Zarządu na poszczególne funkcje. Rada Fundacji może powołać osobę na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji z równoczesnym przekazaniem mu prawa do powołania członków Zarządu ze wskazaniem pełnionych przez nich funkcji.

b) uchwalenie regulaminu pracy własnej i Zarządu Fundacji

c) występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

d) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

f) rozpatrywanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Fundacji

g) podejmowanie uchwał w sprawach: zmiany statutu Fundacji, połącznia Fundacji z inna fundacją, likwidacji Fundacji oraz przezanczenia majątku pozostałego na skutek likwidacji Fundacji,

h) uchwalenie sposobu i zasad prowadzenia zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Fundacji

i) prowadzenie przez Sekretarza Rady Fundacji jednoosobowego nadzoru i kontroli nad prowadzeniem zbioru uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu Fundacji oraz wydawanie w tym przedmiocie zaleceń.

§12

1.Zarząd Fundacji może być jedno- lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu wynosi 10 lat.

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego wszelkie kompetencje Zarządu piastuje na mocy niniejszego zapisu Prezes Zarządu Fundacji. Zarząd wieloosobowy składa się z Prezesa i do dwóch dodatkowych osób i jest powoływany przez Radę Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji, gdy Rada Fundacji przekaże mu taka kompetencję. Funkcjami piastowanymi przez członków wieloosobowego Zarządu Fundacji są: Prezes Zarządu i Sekretarz Zarządu Fundacji. Mogą być ustanowione w drodze uchwały Rady Fundacji funkcje Skarbnika Zarządu Fundacji zwanego Skarbnikiem Fundacji, który prowadzi spis wszelkich składników majątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzenia jego bieżącej aktualizacji oraz Wiceprezesów Zarządu Fundacji z oznaczeniem szczegółowo sprawowanych funkcji w Zarządzie. Możliwe jest sprawowanie wielu funkcji przez jednego członka Zarządu. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba zasiadająca w Radzie Fundacji.

2. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w razie potrzeb, co najmniej raz na kwartał każdego roku.

3. Fundator nie będący członkiem Rady Fundacji może zostać członkiem Zarządu Fundacji. Nie ma ograniczeń, co do ilości kadencji dla członków Zarządu Fundacji.

4. Każdy członek Zarządu Fundacji może bez podania przyczyn zrezygnować z pełnionych funkcji w składzie Zarządu oraz członkostwa. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezesa Zarządu Fundacji z równoczesną rezygnacją z członkostwa w Zarządzie ustaje 03 członkostwo pozostałych członków Zarządu. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji przez Prezesa Zarządu Fundacji bez rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zarząd Fundacji wyłania ze swojego grona osobę na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku nie możności wyłonienia tym trybem Prezesa Zarządu Fundacji w trakcie miesiąca od rezygnacji poprzedniego Prezesa Zarządu wyłania go Rada Fundacji z lub z poza grona członków Zarządu Fundacji. Rezygnację składa się pisemnie lub osobiście ustnie do protokołu z posiedzenia Zarządu, z tym, że w razie złożenia rezygnacji do protokołu osoba składająca rezygnację w ten sposób winna jest protokół podpisać. Osoba składająca pisemną rezygnację innego członka Zarządu zobowiązana jest ją podpisać.

5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji w sprawach Fundacji nie zastrzeżonych zapisami niniejszego statutu do kompetencji Rady Fundacji,. Dodatkowo do kompetencji Zarządu należą sprawy powierzone mu do realizacji w drodze uchwały Rady Fundacji. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji w tym również w znaczeniu organu wykonawczego dla uchwał Rady Fundacji. Zarząd Fundacji jest organem nadrzędnym względem wszelkich jednostek organizacyjnych i zakładów Fundacji.

6. Do wyłącznychkompetencji Zarządu Fundacji należy:

a.reprezentowanieFFundacji na zewnątrz,

b. uchwalanierocznych i wieloletnich programów działania Ffundacji,

c. sporządzaniesprawozdań z działalności Ffundacji,

d. zarządzaniemajątkiem Ffundacji,

e. ustalanie regulaminu biura Fundacji

f. tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji i innych jednostekoFrganizacyjnych Fundacji

g. powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych i zakładach Fundacji,

h. ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w Fundacji,

i.przygotowujeprojekty zmiany statutu Fundacji,

j. zgłaszapropozycję likwidacji Fundacji,

k. tworzenie kont bankowych Fundacji oraz lokowanie środków finansowych Fundacji w innych dostępnych formach inwestowania.

7.Zarząd Fundacji może powołać , jako swoje ciała doradcze Komisje problemowe, złożone z profesjonalistów, związanych ze służbą zdrowia skupionych wokół idei Fundacji

8. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawach wewnętrznych Fundacji przyjmują zawsze formę uchwał, w sprawach związanych z reprezentacją Fundacji na zewnątrz decyzje zarządu przejawiają się w formach prawem przewidzianych, w szczególności w formie oświadczeń członków Zarządu.

9. Sekretarz Zarządu Fundacji jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Zarządu, a w szczególności za sporządzenie protokołów z posiedzeń i przechowywanie oryginalnych tekstów uchwał i sporządzanie z nich odpisów. W tym celu Sekretarz Zarządu Fundacji prowadzi zbiór uchwał i protokołów zposiedzeń Zarządu Fundacji.

10.Oryginał uchwały Zarządu Fundacji zostaje podpisany przez Prezesa i Sekretarza Zarządu i dołączony wraz z protokołem z posiedzenia Zarządu do zbioru uchwał i protokołówz posiedzeń Zarządu Fundacji.

11. Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

12. Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu FFndacji należy kierowanie pracami Zarządu. Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu zawsze, gdy wymaga tego interes Fundacji. W przypadku równowagi głosów na posiedzeniu Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, w takim przypadku, do protokołu z posiedzenia Zarządu członkowie mają prawo złożyć zdanie odrębne. Złożenie zdania odrębnego do protokołu nie wstrzymuje wykonalności uchwały, jedynie zobowiązuje Prezesa Zarządu Fundacji do złożenia pisemnych wyjaśnień podjęciadecyzji Przewodniczącemu Rady Fundacji.

§13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dwóm członkom Zarządu działającym łącznie.

2. Prezes Zarządu fundacji jest upoważniony jednoosobowo do osobistego podpisywania sprawozdania z działalności Fundacji składanego właściwemu Ministrowi. Jednakże może działać wraz z innym członkiem Zarządu. Zapis niniejszy nie narusza przepisów Ustawy z 2.25.Dnia 29 września 1994r. O rachunkowości ( tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 76 poz. 694), które stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV

Majątek fundacji

§14

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji, wskazany w Akcie Założycielskim Fundacji oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej trwania.

2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatorów w formie i wysokości określonej w oświadczeniu woli fundatorów o ustanowieniu Fundacji poświadczonej notarialnie.

3. Składnikami majątkowymi nabytymi przez Fundację w toku jej imprez są w szczególności:

a)dochodyz działalności gospodarczej

a) dochody uzyskane z akcji promocyjnych, zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

b) krajowe i zagraniczne dotacje, datki, subwencje,

c) krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,

d) prawa majątkowe i dochody z tych praw,

e) oddane na własność rzeczy ruchome i nieruchomości,

f) zyski z lokat bankowych i instytucji rynku kapitałowego lokowanych w kraju i zagranicą.

4.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa świadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas , gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadkuznacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe Fundacji, pokrywanie kosztów działalności Fundacji w tym funkcjonowania jej organów statutowych.

§16

Zarząd Fundacji jest zobowiązany prowadzić szczegółowy spis wszelkich składników majątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji. Jeżeli nie zostanie ustanowiona funkcja Skarbnika fundacji to za sporządzenie i aktualizację spisu odpowiada Prezes Zarządu Fundacji.

§17

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całością majątku.

Rozdział V

Zmiana statutu fundacji

§18

W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji oraz statut mogą zostać zmienione.

§19

W przypadku zmiany treści statutu w części przypadającej na kompetencje Zarządu, winna ona być wprowadzona do statutu w taki sposób, aby na skutek dokonanej zmiany brzmienia treści statutu , jej usunięcia lub dodania nowej nie nastąpiło uszczuplenie kompetencji Zarządu Fundacji.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§20

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie może nastąpić , również jeśli w jego wyniku ulegnie zmianie cel Fundacji, w szczególności poprzez rozszerzenie celów Fundacji o cele innej fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, wyłącznie na wniosek Zarządu Fundacji.

§21

Fundacja winna ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Ocenę faktu osiągnięcia wyznaczonych celów podejmuje Rada Fundacji. Przed rozpoczęciem procesu likwidacji wszczynanego wyłącznie na wniosek Zarządu fundacji należy podjąć działania zmierzające do dalszego funkcjonowania Fundacji w celu społecznie użytecznymzbliżonym do celu głównego Fundacji.

§22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

§23

Zabrania się członkom organów statutowychFfundacji:

1) pobierania pożyczek z Fundacji a Fundacji udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów statutowych lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych poniżej osobami bliskimi,

2) przekazywania majątku Fundacji w trakcie i po jej likwidacji na rzecz członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów statutowych lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów statutowych lub pracownicy oraz osób bliskich.

§24

Fundacja może czynić starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu zapisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 Nr96 poz. 873 ) W tym celu Fundacja sporządza rocznie sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności , z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

§25

Zarząd Fundacji jest zobowiązany w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzić procedurę prawną mającą na celu wprowadzenie ochrony prawnej nazwy Fundacji przewidzianej w §3 niniejszego statutu.